Relacja z zebrania z mieszkańcami – 27.03.2018 r.

Relacja z zebrania z mieszkańcami – 27.03.2018 r.

W dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10 odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Samorządowego nr 1. Po powitaniu mieszkańców przez Panią Alicję Kobus oddała ona głos Panu Burmistrzowi MiG Murowana Goślina. Przedstawił on bardzo szczegółową relację z wykonanych, trwających jak i przyszłych inwestycji w Gminie m.in. o przebudowie ul. Szkolnej i ul. Poznańskiej (odcinek między supermarketem Tesco a Rondem Zielone Wzgórza), planowanym remoncie dworca kolejowego, planowanej budowie drogi na ul. Łąkowej, placu zabaw w parku miejskim, planowanych remontach dróg itp. Poruszona została również kwestia stacji bazowej telefonii komórkowej mającej powstać przy ul. Łąkowej/ul. Cichej. Głos w tej kwestii zabrała Pani Magdalena Binięda, która wyjaśniła, w którym miejscu ma powstać ta inwestycja, jak ona ma wyglądać oraz na jakim jest etapie. Zwróciła się ona również z wnioskiem do Burmistrza o wsparcie mieszkańców i zaproponowanie inwestorowi – P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie inne lokalizacji ww. stacji bazowej. Burmistrz zapowiedział zwrócenie się do inwestora z taką propozycją. Następnie mieszkańcy zgłosili Burmistrzowi zastrzeżenia co do stanu dróg na Osiedlu (ul. Spokojna, ul. Łabędzia, ul. Na Stoku i ul. Starczanowska). Burmistrz poinformował o planowanych naprawach dróg gruntowych, które mają rozpocząć się w najbliższym czasie. W odniesieniu do ul. Starczanowskiej i ul. Na Stoku Burmistrz wyjaśnił, iż problem ww. dróg jest obecnie rozpatrywany przez Urząd i po ustaleniu przyczyny nachodzenia wody, owa przyczyna zostanie usunięta, a droga naprawiona. Co do prośby Pani Doroty Konopki o nadzorowanie prac PGNiG na ul. Spokojnej, Burmistrz zapowiedział, iż Urząd podejmie odpowiednie kroki, by prace te zostały prawidłowo wykonane, bez uszczerbku dla stanu nawierzchni ul. Spokojnej. W odniesieniu do pytania mieszkańców odnośnie światłowodu, Pan Kamil Grzebyta przekazał, iż planowe są w tym zakresie prace na Osiedlu. Zaproponował również podanie numeru do odpowiedniego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, by mieszkańcy mogli uzyskać wszelkie niezbędne informacje na ten temat. Następnie omówiona została kwestia mającego powstać placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej (działka nr 397/4). Pani Magdalena Binięda wyjaśniła, w którym miejscu znajduje się ww. działka i poinformowała na jakim etapie jest budowa ww. placu zabaw/siłowni zewnętrznej. Z tego względu, że mieszkańcy na ostatnim zebraniu nie zadecydowali o tym, czy ma powstać siłownia zewnętrzna czy plac zabaw, po wypowiedziach mieszkańców zostało przeprowadzone głosowanie, w którym to zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za placem zabaw (2 głosy przeciw). Pani Magdalena Binięda zachęciła, by mieszkańcy spróbowali własnymi siłami, poprzez prace społeczne uprzątnąć działkę i przygotować ją do późniejszego montażu sprzętu.
Po omówieniu powyższych tematów, głos ponownie zabrał Burmistrz, który poinformował, iż zostanie w najbliższym czasie wydany Gośliński Biuletyn Mieszkańców. W roku 2018 Biuletyn będzie wydawany co 2 miesiące. Przekazał także informacje o powstałych: Goślińskim Stowarzyszeniu Seniorów oraz Karcie Seniora. Nadto zachęcił do uczestnictwa w zbliżających się wydarzeniach kulturalnych.
Następnie nastąpiło zgłaszanie wolnych wniosków. Mieszkańcy nie zgłosili żadnych wniosków – oprócz tych zgłoszonych w trakcie zebrania.
Na koniec Pan Burmistrz oraz Pani Alicja Kobus złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Ponadto Pani Magdalena Binięda podziękowała Burmistrzowi za podarowane mieszkankom biorącym udział w Osiedlowym Dniu Kobiet czekolad oraz zachęciła do wzięcia udziału w Majówce. Poinformowała również o planowanym wyjeździe do Lichenia. Nastąpiło zakończenie zebrania.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta -> http://www.fotograf.grzebyta.pl/

No Comments

Post a Comment