Relacja z zebrania mieszkańców – 22 maja 2018 r.

Relacja z zebrania mieszkańców – 22 maja 2018 r.

Dnia 22 maja 2018 r. o godz. 18.00 w sali nr 4 Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej (dawne Gimnazjum nr 1) odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Samorządowego nr 1. Podstawowym celem zebrania było zaopiniowanie projektów dwóch uchwał Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie tj. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Po powitaniu zebranych mieszkańców przez Członkinię Zarządu – Magdalenę Biniędę przedstawiła ona ww. projekty uchwał. Następnie wywiązała się krótka dyskusja. Po wyjaśnieniu przez Panią Magdalenę Biniędę wszelkich wątpliwości nastąpiło głosowanie ws. zaopiniowania przedmiotowych uchwał. Mieszkańcy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali obie uchwały. Następnie Magdalena Binięda zaproponowała by część kwoty tj. 1.500 zł, przeznaczonej na przedsięwzięcie „Zakup tablicy informacyjnej z montażem” (szacowany koszt ok 3.000 zł) w ramach wydatków jednostek pomocniczych Osiedla Samorządowego nr 1 w 2018 r. przekazać na przedsięwzięcie „budowa placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej na działce nr 397/4””. Sugestia ta została zaaprobowana przez mieszkańców, którzy następnie podjęli uchwałę w ww. sprawie.
Po omówieniu powyższych kwestii przyszedł czas na wolne wnioski. Jeden z mieszkańców wniósł o zgłoszenie do Urzędu MiG Murowana Goślina konieczności usunięcia uschniętych gałęzi drzew przy ul. Mściszewskiej.
Na koniec Magdalena Binięda zwięźle podsumowała działania na terenie Osiedla oraz zachęciła do wzięcia udziału w imprezie integracyjnej Osiedla tj. Czerwcówce, a także w turnieju sprawnościowym sołectw i osiedli. Nastąpiło zakończenie zebrania.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta – http://www.fotograf.grzebyta.pl/

No Comments

Post a Comment